วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

ฝรั่งแผนการสอนที่ 1

เรื่อง ลักษณะของฝรั่ง
ผู้สอน นาวสาวทิตติยา เข็มภูเขียว

เนื้อหา
สอนลักษณะของฝรั่งให้เด็กรู้จักเรื่องสี ขนาด จำนวน การนับ ฝรั่ง
อุปกรณ์
1.ฝรั่ง 10 ลูก
2.ตะกร้า 4 ใบ
ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1. ครูนำฝรั่งขึ้นมา 2 ลูกและถามเด็กๆว่า เด็กรู้จักสิ่งที่ครูนำมาหรือไม่
2. ครูถามเด็กๆ ต่อไปว่า ฝรั่ง 2 ลูกนี้มีลักษณะอย่างไร
3. แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน
4. ครูวางข้อตกลงและกติกาการเล่นเกมโดย
4.1 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มยืนเรียงแถวตอนลึกโดยมีตะกร้าฝรั่งวางไว้หัวแถว และวางตะกร้าเปล่าออกไป 5 เมตร
4.2 ครูเป่านกหวีดให้สัญญาณ แล้วให้เด็กคนที่อยู่หัวแถวแต่และแถวหยิบฝรั่งที่อยู่ในตะกร้าที่อยู่หัวแถวไปใส่ในตะกร้าอีกใบที่เตรียมไว้และวิ่งกับไปหัวแถวใหม่และคนที่ 2 และคนต่อ ๆ ไปก็ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าฝรั่งจะหมดตะกร้า
4.3 ถ้าใครทำฝรั่งหลุดมือต้องวิ่งกลับมาเอาฝรั่งลูกใหม่มาใส่ตะกร้าแทน
4.4 ทีมใดนำฝรั่งใส่ตะกร้าได้หมดก่อนทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ
4.5 จากนั้นให้แต่ละทีมนับดูว่าฝรั่งในตะกร้าของตัวเองมีกี่ลูก

แผนการสอนที่ 2

เรื่อง ส่วนประกอบของฝรั่ง
ผู้สอน นาวสาวสะกาวเดือน สงค์มา
เนื้อหา
ให้เด็กรู้ว่าฝรั่งมีส่วนประกอบ คือ เปลือก เนื้อ เมล็ด

อุปกรณ์
1. ฝรั่ง 2 ลูก
2.มีด
3.เขียง
4.จาน
ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1 .ครูทบทวนการสอนครั้งที่แล้ว (ทบทวนจากคนที่ 1โดยการร้องเพลง)
2.ครูใช้คำถามว่าฝรั่งมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
3.ครูใช้คำถามเช่น ข้างนอกนี้เรียกว่าอะไร
4.จบด้วยภาพหรือคำคล้องจอง

แผนการสอนที่ 3

เรื่อง ประโยชน์ของฝรั่ง
ผู้สอน นาวสาวเกศสิณี เพิ่มญาติ
เนื้อหา
ให้เด็กรู้ว่าฝรั่งมีประโยชน์และโทษของฝรั่งอย่างไร

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1.ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยการร้องเพลง
2.ครูเล่านิทานเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของฝรั่ง
3.ครูใช้คำถามกับเด็กว่าฝรั่งสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้าง

แผนการสอนที่ 4

เรื่อง สถานที่
ผู้สอน นาวสาวจิราภรณ์ ใจกล้า
เนื้อหา
เด็กพบเจอฝรั่งที่ไหนบ้าง

ขั้นตอนการทำกิจกรรม
1.ครูพรเด็กๆไปทัศนะศึกษาตามสถานที่ต่างๆ
2.ครูสรุปว่าสถานที่ที่พบฝรั่งมี่ที่ไหนบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น: